ماشین آلات و تجهیزات تولید دارو و مواد آرایشی

  • خط تولید کامل تولید دارو و مواد آرایشی
  • ماشین آلات و تجهیزات انفرادی تولید دارو و مواد آرایشی
  • تجهیزات عملیات و جانبی تولید دارو و مواد آرایشی
  • تجهیزات ذخیره سازی، پشتیبانی و حمل و نقل تولید دارو و مواد آرایشی