021-41074400

09120453017

زمان و محل برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه صنعت چاپ و خدمات وابسته IPAP , نمایشگاه بسته بندی و فرآوری pacprocess : شرکت برساز رویداد پارس BRP Co.

تاریخ برگزاری نمایشگاه : 17 الی 20 آبانماه 1403

محل برگزاری نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب تهران

محل برگزاری نمایشگاه را از طریق این لینک رو نقشه بیابید

ساعت بازدید : 10 صبح تا 6 بعدازظهر