021-41074400

09120453017

*** خواهشمند است تمامی مشارکت کنندگان فرم قوانین و مقررات نمایشگاه را تکمیل و برای ستاد اجرایی ارسال نمایید و سپس براساس سایر نیازمندی ها فرم های زیر را تکمیل و ارسال نمایید. ***

قوانین و مقررات نمایشگاه

برای دریافت فایل قوانین و مقررات نمایشگاه روی دکمه زیر کلیک نمایید.

جدول زمانبندی نمایشگاه

برای دریافت فایل جدول زمابندی نمایشگاه روی دکمه زیر کلیک نمایید.

دستور العمل غرفه سازی

برای دریافت فایل دستور العمل غرفه سازی روی دکمه زیر کلیک نمایید.

نیازمندی های برق

برای دریافت فایل نیازمندی های برق روی دکمه زیر کلیک نمایید.