021-41074400

09120453017

لیست غرفه سازان نمایشگاه IPAP & pacprocess

لازم به ذکر است شرکت برگزار کننده تعهدی در قبال قرارداد و نوع تجهیزات با شرکت های مذبور ندارد. خواهشمند است هر شرکت نظارت کافی بر قراردادها داشته باشد.